Skip to main content

Tải về

Tên tài liệu Tài liệu Phân loại tài liệu Trích dẫn nội dung
Kỹ năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ Văn bản khác Hướng dẫn viên phải xử lý nhiều mối quan hệ khá phức tạp trong quá trình hướng dẫn. Đó là những mối quan hệ cần thiết cho hoạt động hướng dẫn du lịch: mối quan hệ với du khách, người điều khiển phương tiện vận chuyển khách, trưởng đoàn khách du lịch, nhân viên điều hành, nhân viên các cơ sở dịch vụ du lịch, các cơ quan, chính quyền và nhân dân địa phương trên tuyến, điểm du lịch... Nếu hướng dẫn viên biết xử lý tốt những mối quan hệ ấy sẽ tạo được những tác động thuận lợi, hạn chế những tác động bất lợi trong hoạt động hướng dẫn, đem lại sự thành công cho chuyến du lịch...